Site işlevlerini sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için K.V.K.K Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası içeriğini inceleyebilirsiniz.
Anladım

Yükleniyor ...

logo

K.V.K.K Aydınlatma Metni

PRESAN PREFABRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, PRESAN PREFABRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 • Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Tarafınıza ait kişisel veriler, PRESAN tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak;

 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin ve yasal bildirimlerin yerine getirilmesi, yasal takip süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mahkemeler tarafından istenilmesi halinde yasal bilgi verme zorunluluğunun yerine getirilmesi, 
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yütürülmesi, 
 • Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Şirketin her türlü satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, bunun gerektirdiği her türlü yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
 • Personellerin özlük haklarının ve özlük dosyalarının mevzuattan kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklar dahilinde yerine getirilmesi, 
 • Şirketin iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, Teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi, 
 • Yapılan işin gereği olarak işin projelendirilmesi açısından yapılan çalışmaların ilgili mühendis ve iş sahipleri ile paylaşılması, 
 • Dış hizmet tedarik edilen firmalardan teknik destek temin edilmesi,
 • Gelen aramaların kayıt altına alınması, kayıtların hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla kullanılması,
 • Çeşitli raporların hazırlanması ve benzeri amaçlarla işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirketimizce kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. 

 • Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

PRESAN tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, üstlenilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, Şirketin ana şirketine, iş ortaklarına, kamu kurumlarına, internet servis hizmeti sağlayıcısına, iş sağlığı ve güvenliği firmasına, resmi muhasebecimize, hukuk departmanımıza, bankalara, nakliye firmalarına, tedarikçi firmalara,  destek hizmeti alınan firmalara, yabancı uyruklu siteler üzerinden yapılan aktarımlar nedeniyle yabancı ülkelere, ayrıca Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla kişisel verileriniz veri tabanları yeterli koruması olan veya olmayan ülkelerde bulunan Microsoft Office uygulamaları, bulut çözümleri ve yedekleme sistemlerine  ve çeşitli hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle diğer üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.
 • KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Şirketimize başvurarak; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. 

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 Sayılı Ticaret Kanunu, Çeşitli Vergi Mevzuatı, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6331 Sayılı Kanun, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanunlara istinaden düzenlenmiş olan yönetmelikler ve tebliğlere istinaden ve diğer tüm yasal mevzuat gereğince veya açık rızanıza istinaden işlenmektedir. 

Kişisel verilerin işlenmesi; bu verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, toplanması, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Şirketimizde ise, kişisel veriler yukarıda yer verilen amaçlarla, aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Şirketin işyerleri, departmanları, internet sitesi, sosyal medya mecraları aracılığıyla, kameralar ve diğer benzer vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak elde edilip toplanabilmektedir. Örneğin,

 • Çalışanlarımızın özlük dosyasının oluşturulması aşamasında çalışanlarımızdan alınan bilgi ve belgeler ile, 
 • Müşteriler ile yapılan sözleşme neticesinde oluşturulan cari hesap ekstresi ve alınan bilgi ve belgeler ile, 
 • İşyerimizdeki güvenlik kamera kayıtları vasıtasıyla,
 • Tedarikçiler ile yapılan sözleşme veya iş ilişkisi çerçevesinde alınan bilgi ve belgeler ile, 
 • Pazarlama için katıldığımız fuarlarda yapmış olduğumuz görsel ve işitsel yayınlarla
 • Tüketici sıfatına haiz müşterilerimizin internet sitemizde yer alan şikâyet ve öneri formunu doldurması ile,
 • Şirketimize ait telefonların aranması sırasında kayıt altına alınmasıyla, Şirketimize ya da şirket çalışanlarımızın şirket e-posta adresine elektronik posta gönderilmesiyle, faks çekilmesiyle, şirket çalışanlarımızın cep telefonlarına gönderdikleri yazılı metinlerden,
 • İş başvurusuna ilişkin kişisel veriler, e-posta, İŞKUR, referans aracılığı ve fiziki olarak başvuru formu doldurmak suretiyle toplanmaktadır.KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu KVK Kanunu gereğince yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi bir dilekçe ile aşağıdaki adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

PRESAN, niteliğine göre, talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilecektir.

İLETİŞİM ADRESİ:

PRESAN PREFABRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Büyükkayacık OSB Mah. 103. Cad. No:16 Selçuklu/KONYA

[email protected]

www.presan.com.tr

Tel: 0332 239 01 45-46